MGシャルワー+1 (Magus Shalwar +1) Ex Rare
種類両脚 種族全種
34
Lv74
Job---------------------
HP+25 DEX+5 VIT+5 AGI+5 詠唱中断率12%ダウン
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法