PNチュリダル+1 (Ptn. Churidars +1) Ex Rare
種類両脚 種族全種
33
Lv75
Job---------------------
HP+13 STR+2 VIT+2 命中+7 オートマトン:魔命+7
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法