E.ストリンガー (Em. Animator) Ex Rare
種類その他 種族全種
Lv99
Job---------------------
冒険者互助会が密かに開発したストリンガー。 様々な国の技術が集められている。 オートマトン:Lv115 <ItemLevel:115>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法